Säkerhet

Sedan 2012 är Ö-varvets verksamhet certifierad enligt standarden ISO-27001. Ansvaret för att uppfylla kraven inom ISO-27001, innebär bl.a. att säkerställa att samordning sker av de aktiviteter som handhar säkerhetsarbetet i verksamheten.
Säkerhetsgruppen hanterar:

 • Samordna säkerhetsarbetet
 • Riskhantering, försäkringar
 • Brandskydd, bevakning
 • Passage och larm
 • Samordna fysiska arbetsmiljö och miljöarbetet
 • Utveckla miljöledningssystemet
 • Samordna tillståndsfrågor beträffandekemikalier, brandfarlig vara
 • Handlägga arbetsskador – anmälningar och tillbudsrapporteringar
 • Sköta kontakter med myndigheter och andra intressenter i ärenden som säkerhetskaraktär

Säkerhetspolicy

Denna policy omfattar säkerhetsarbete inom Ö-varvet AB och beskriver:

 • Yttre säkerhet
 • Inre säkerhet
 • Informationssäkerhet

Vårt säkerhetsarbete syftar till att förhindra att företaget, våra anställda, kunder och andra samarbetspartners drabbas av skada. VD är ytterst ansvarig för säkerheten inom Övarvet AB. Operativt ansvarig för säkerhets-arbetet är ledningsgruppen till vilken säkerhetsgruppen rapporterar. Säkerhetspolicyn omfattar alla delar inom Ö-varvet AB inkl kontakter med externa intressenter.